„Потвърждаване на отсъствията към АСП“ в модул „Отсъствия“ и „Карантина“ за месец октомври

Изх. № РУО1- 38460/23.11.21г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  ДЕТСКИТЕ  ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с получено писмо, вх. № РУО1 – 38323/22.11.2021г. Ви напомням, че данните за потвърждаване от страна на институциите за м. 10.2021 г. към АСП са заредени в:

 

  1. Модул „Отсъствия на децата и учениците“, раздел „Потвърждаване към АСП“.

Институциите са получили съобщения на електронните си пощи със срок за потвърждаване – 30.11.2021 г. вкл.

Съгласно писмо с изх. №9105-336/01.10.2019 г. на МОН, относно създаване на организация за коректно подаване на информация за отсъствията на децата и учениците от образователния процес в детските градини и в училищата:

  • Напомням, че когато институциите избират „Няма основание“ по причина допуснати отсъствия по неуважителни причини, следва задължително в раздел „Информация и корекции“ да извършат корекция на броя на отсъствията по неуважителни причини за м. октомври 2021 г. на съответното лице.
  • Потвърдената информация се подава от ЦИОО към АСП. Тази информация се счита за окончателна, не подлежи на последващи корекции и месечните помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, отпуснати по реда на чл. 7 от ЗСПД, на родители, чиито деца не посещават редовно часовете в детската градина и училище се прекратяват в срок до една година.
  • Отговорност за верността и навременното подаване на информацията носи директорът на образователната институция.

 

  1. Модул за лицата в институциите, преминали в или излезли от карантина, във връзка с извънредната епидемична обстановка на адрес – https://karantina.mon.bg.
  • От меню „Потвърждение АСП“ институциите следва за всяко дете/ученик да изберат статус „потвърждавам“ или „отказвам“ подадения от АСП брой дни на децата/учениците в среда от разстояние за месец октомври 2021 г. Статусът се отбелязва ежемесечно и се отнася само за децата/учениците, които са подадени от АСП за потвърждаване.
  • В случаите, в които е отбелязан статус „отказвам“ следва да бъдат попълнени съответния коригиран брой дни и бележки по корекцията.
  • Институциите НЕ СА ПОЛУЧИЛИ съобщения на електронните си пощи за потвърждаване в този модул.
  • Всички институции следва да проверят дали имат деца/ученици за потвърждаване на адрес – https://karantina.mon.bg .
  • Срокът за потвърждаване е 30.11.2021 г. вкл.

 

Д-РВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД