„Потвърждаване на отсъствията към АСП“ в модул „Отсъствия“ за месец ноември на НЕИСПУО

Изх. № РУО1- 36136/22.12.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  ДЕТСКИТЕ  ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с получено писмо вх. № РУО1 – 36020/21.12.2020г. Ви информирам, че данните за „потвърждаване на отсъствията към АСП“  за месец ноември от страна на институциите са заредени в Модул „Отсъствия на децата и учениците“, раздел „Потвърждаване към АСП“.

Съгласно писмо с изх. №9105-336/01.10.2019 г. на МОН, относно създаване на организация за коректно подаване на информация за отсъствията на децата и учениците от образователния процес в детските градини и в училищата:

„Потвърдената информация се подава от ЦИОО към АСП. Тази информация се счита за окончателна, не подлежи на последващи корекции и месечните помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, отпуснати по реда на чл. 7 от ЗСПД, на родители, чиито деца не посещават редовно часовете в детската градина и училище се прекратяват в срок до една година.“

„Отговорност за верността и навременното подаване на информацията носи директорът на образователната институция.“

Институциите са получили съобщения на електронните си пощи със срок за потвърждаване – 31.12.2020 г.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД