Правила за изпълнение на дейностите по Национална програма „Квалификация“ 2020 г.

Изх. № РУО1-33520/24.11.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ  ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-33429/24.11.2020 г. приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 09-3051/05.11.2020 г. на министъра на образованието и науката за изменение и допълнение на Правила за изпълнение на дейностите по Национална програма „Квалификация“ 2020 г., утвърдени със заповед № РД 09-1472/08.07.2020 г.

Приложение:

  1. Заповед № РД 09-3051/05.11.2020 г. на министъра на образованието и науката.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-1972/13.11.2020 г. на министъра на образоването и науката)