Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици от V до XII клас през учебната 2020/2021 година и Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2020/2021 година.

Изх. № РУО1- 30564/02.11.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-365/27.10.2020 г. с вх. № РУО1-29881/27.10.2020 г. приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД-09-1162/16.10.2020 г. на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици от V до XII клас през учебната 2020/2021 година и заповед № РД-09-1161/16.10.2020 г. на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2020/2021 година.

 

Приложения:

  1. Заповед № РД-09-1162/16.10.2020 г. на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици от V до XII клас през учебната 2020/2021 година.
  2. Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици от V до XII клас през учебната 2020/2021 година.
  3. Заповед № РД-09-1161/16.10.2020 г. на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2020/2021 година.
  4. Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2020/2021 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД