Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици от V до XII клас през учебната 2021/2022 година и Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2021/2022 година

Изх. №РУО1 – 36175/02.11.21г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с №9105-377/29.10.2021 г., вх. №РУО1-35929/29.10.2021 г., приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД-09-854/20.10.2021 г. на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици от V до XII клас през учебната 2021/2022 година и заповед № РД-09-853/20.10.2021 г. на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2021/2022 година.

Приложения:

  1. Заповед № РД-09-854/20.10.2021 г. на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици от V до XII клас през учебната 2021/2022 година.
  2. Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици от V до XII клас през учебната 2021/2022 година.
  3. Заповед №РД-09-853/20.10.2021 г. на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2021/2022 година.
  4. Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2021/2022 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД