Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри през учебната 2019/2020 г.

Изх. №РУО1- 30314/24.10.2019г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед №РД09-605/17.10.2019 г. на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри през учебната 2019/2020 г.

Приложение: съгласно текста

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД