Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища на допълнителния държавен план-прием за учениците от обединените училища в ХІ клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и в средните училища за учебната 2022/2023 година

Изх. № РУО1 – 37815 / 17.11.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПРИЕМ В VIII КЛАС И
В Х
I КЛАС /ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЕДИНЕНИ УЧИЛИЩА/

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с №9105-381/05.11.2021 г., вх. №РУО 1-36451/05.11.2021 г., приложено Ви изпращам:

– Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища и на допълнителния държавен план-прием за учениците от обединените училища в ХІ клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и в средните училища за учебната 2022/2023 година;

Списък на STEM професии и профили;

Прогнозни целеви стойности за областта.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД