Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища на допълнителния държавен план-прием за учениците от обединените училища в ХІ клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и в средните училища за учебната 2020/ 2021 година

Изх. № РУО1-33762/ 05.12.2019 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПРИЕМ В VIII КЛАС И
В Х КЛАС /ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЕДИНЕНИ УЧИЛИЩА/

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 0522-872/ 29.11.2019 г., вх. № РУО1-33262/ 01.12.2019 г., приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение:

Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища и на допълнителния държавен план-прием за учениците от обединените училища в ХІ клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и в средните училища за учебната 2020/ 2021 година;

Списък на STEM професии и профили;

– Прогнозни целеви стойности по индикатори за областта.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО –
СОФИЯ-ГРАД