Практико-приложен семинар „Извън класната стая и занималнята – преподаване, учене, личностно развитие“

Изх. № РУО 1-19082/ 22.07.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-18992/ 21.07.2020 г. от доц. д-р Красимира Димитрова – директор на Департамент за КПРПС – Бургас, моля да запознаете учителите от повереното Ви училище с информацията за провеждане на практико-приложен семинар на тема „Извън класната стая и занималнята – преподаване, учене, личностно развитие“.

Приложение: информация за семинара.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

БОЯНКА КЪНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД10-1250/ 17.07.2020 г. на министъра на образованието и науката)