Практически насоки за действията, които работещите в образователните институции в сферата на средното образование следва да предприемат в случай на инцидент, ситуация на насилие и в други критични случаи

Изх. № РУО1-31819/12.11.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-31236/05.11.2019 г., Ви уведомявам, че Държавната агенция за закрила на детето е актуализирала Практически насоки за действията, които работещите в образователните институции в сферата на средното образование следва да предприемат в случай на инцидент, ситуация на насилие и в други критични случаи, протокол за докладване и последваща реакция. Практическите насоки са допълнени с протокол за докладване, формуляр за подаване на сигнал, схема за действие и помагало за превенция.

Моля да осигурите запознаването на педагогическия и непедагогическия персонал с горепосочените документи, както и да упражните контрол по тяхното практическо прилагане в поверената Ви образователна институция.

Приложение: Практически насоки за действията, които работещите в образователните институции в сферата на средното образование следва да предприемат в случай на инцидент, ситуация на насилие и в други критични случаи, протокол за докладване и последваща реакция

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД