Превенция на употребата на наркотични вещества

Изх. № РУО1 – 41667/24.11.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с получен сигнал в РУО – София-град, Ви напомням, че е необходимо да засилите дейностите на училищно ниво, касаещи превенцията на употребата на наркотични вещества. Необходимо е стриктно спазване на правилата за пропускателния режим в поверените Ви училища, продължаване на работата на класните ръководители в часа на класа с фокус превенция на употребата на наркотични вещества, консултиране на учениците в риск от училищтните психолози и педагогическите съветници, стриктно съблюдаване на графиците за дежурство, работа при необходимост на Координационния съвет, в изпълнение на Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищно образование за учебната  2022/2023 г.,  както и продължаване на успешните практики в работата по програми и проекти.

Моля за Вашето съдействие за продължаване на усилията в тази посока!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –  СОФИЯ-ГРАД