Предложение за партньорство по Модул 4 „Библиотеките като образователна среда‘, Дейност 2 „Обществените библиотеки като образователна среда“

Изх. № РУО1-20453/01.06.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо с вх. №РУО1-20250/31.05.2022 г. от Юлия Цинзова– директор на Столична библиотека, с предложение за партньорство в осъществяване на основните цели на НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул 4 „Библиотеките като образователна среда‘, Дейност 2 „Обществените библиотеки като образователна среда“.

Приложение:

  1. Писмо с вх. №РУО1-20250/31.05.2022 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД