Предложения за държавен план-прием в VІІІ клас и допълнителен държавен план-прием в Х клас за учебната 2020/ 2021 година

Изх. № РУО1-34981/ 17.12.2019 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПРИЕМ В VIII И В Х КЛАС

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

В съответствие с чл. 50, ал, 1 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование и с оглед на създаване на условия за организиране на дейностите по приемане на ученици по държавен план-прием в VIII клас в неспециализираните училища по чл. 38. ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗПУО, и на допълнителен държавен план-прием в Х клас,  приложено Ви изпращаме образци за изготвяне на предложенията.

Попълнените таблици за всяко конкретно училище следва да бъдат представени в РУО – София-град в срок до 15.01.2020 г., както и изпратени на електронен адрес във формат exel, както следва:
– За училища от райони: Банкя, Възраждане, Лозенец, Нови Искър, Слатина на електронен адрес: [email protected]
– За училища от райони: Витоша, Илинден, Красна поляна, Младост, Студентски на електронен адрес: [email protected]
– За училища от райони: Връбница, Надежда, Оборище, Панчарево, Подуяне на електронен адрес: [email protected]
– За училища от райони: Изгрев, Искър, Кремиковци, Сердика, Триадица на електронен адрес: [email protected]
– За училища от райони: Красно село, Люлин, Овча купел, Средец на електронен адрес: [email protected]
– За професионалните гимназии на електронен адрес: [email protected]

Приложение:
таблици за прием в VIII клас;
таблица за прием в Х клас

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО –
СОФИЯ-ГРАД