Предложения за оценители на учебници по религия

Изх. № РУО1- 29390/ 21.10.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-28158/ 12.10.2020 г., Ви уведомявам за следното:

Със Заповед № РД 09-679/ 26.03.2020 г. на министъра на образованието и науката са открити процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници от VI клас до XII клас по учебния предмет религия (християнство-православие); проекти на учебници VI клас до XII клас по учебния предмет религия (ислям) и на проекти на учебници от IV клас до XII по учебния предмет религия (неконфесионално обучение).

Съгласно чл. 52, ал. 1 от Наредба № 10/ 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала съдържанието на проектите на учебници се оценява от седем оценители – двама специалисти в съответната научна област, един експерт от Министерството на образованието и науката (МОН) или от регионално управление на образованието (РУО) и четирима учители.

В тази връзка моля да предложите учители, преподаващи от I до XII клас по учебния предмет религия (християнство-православие, ислям, неконфесионално обучение).

При изготвяне на Вашите предложения следва да имате предвид:

  1. Оценител не може да е лице, за което са налице обстоятелства, посочени в чл.159, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), а именно:
  2. автор или издател на внесен в процедурата по оценяване проект на учебник и учебен комплект;
  3. автор или издател на одобрен учебник и учебен комплект по съответния учебен предмет за съответния клас, които се използват в системата на училищното образование;
  4. в договорни отношения с автора или издателя към момента на провеждането на процедурата;
  5. в йерархична връзка на ръководство и контрол с автор на произведението, което се предлага като проект на учебник и учебен комплект или с неговия издател;
  6. участник в каквото и да е качество при създаването на произведението, което се предлага като проект на учебник и учебен комплект;
  7. съпруг на автора или издателя или техен роднина по права линия без ограничение, а по съребрена линия или по сватовство до четвърта степен включително.

Предложените учители е необходимо:

  1. Да попълнят регистрационна карта – Приложение № 1.
  2. Да представят кратка професионална автобиография.

Горепосочените документи следва да се внесат в РУО – София-град не по-късно от 28.10.2020 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД