Предоставена техника в училища по Националната програма „ ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“ 2022 г.

Изх. № РУО1-37026/06.10.2022 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ПОЛУЧИЛИ ТЕХНИКА ПО НП „ИКТ В СИСТЕМАТА
НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на министерството на образованието и науката № 9105-352/03.10.2022 г., вх. № РУО1-36559/03.10.2022 г., Ви информирам, че:

В изпълнение на НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“ 2022 г. за техническо обезпечаване на учебния процес за институциите от системата на училищното образование бе сключен договор № Д01-154/ 15.07.2022 г. с фирма ДЗЗД „Кейсием Тех“ за закупуване на 300 броя интерактивни дисплеи „Vestel 65IFX”.

Въз основа на договор № Д01-112/22.04.2021 г. с Обединение „ХРОМБУК ЗА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ДЗЗД е възложена доставка на 327 броя преносими компютри „ACER Chromebook spin 512 R852T“.

Въз основа на договор № Д01-104/15.04.2021 г. с фирма „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е възложена доставка на 1196 броя преносими компютри „DELL Latitude Education 3190 2-in-l“.

Доставката на техниката е извършена директно от фирмите до училищата.

В тази връзка е необходимо да предприемете действия по заприхождаване на оборудването по сметка 2041 “Компютри и хардуерно оборудване“ от СБО в баланса на училището със стойности както следва:

Наименование Брой Единична стойност в лв. без ДДС Единична стойност в лв. с ДДС
Интерактивен дисплей „Vestel 65IFX” 1 6 326.00 7 591.20
Преносим компютър „ACER Chromebook spin 512 R852T“ 1 554.77 665.72
Преносим компютър „DELL Latitude

Education 3190 2-in-l“

1 700.00 840.00

Следва да попълните приложените образци на потвърдителни писма за заприхождаване на оборудването и да ги изпратите в Министерството на образованието и науката до г-жа Александра Янчева, главен експерт в дирекция „Стопански и счетоводни дейности“.

Приложение: Потвърдителни писма – съобразно типа на полученото оборудване (дисплеи, Chromebook, Windows).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД