Предоставяне на допълнителна подкрепа от логопед и психолог от РЦПППО – София-град

Изх. № РУО1-32876/10.10.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-32004/04.10.2023 г. от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование — София /РЦПППО – София-град/ Ви уведомявам, че образователните институции, които нямат логопеди и психолози за осъществяване на допълнителната подкрепа на децата/учениците със специални образователни потребности, могат да използват услугата на районен логопед/психолог след получена информация за необходимостта от конкретните специалисти от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование — София-град.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД10-839/05.10.2023 г. на министъра на образованието и науката/