Предоставяне на информация във връзка с изготвяне на Годишния доклад по проблемите, свързани с употребата на наркотици в Република България за 2021 г.

Изх. № РУО1-19099/14.06.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-185/10.06.2021 г., вх. № РУО1-18827/11.06.2021 г., Ви уведомявам, че е необходимо да предоставите информация относно осъществени превантивни дейности през учебната 2020/2021 г. във връзка с употребата на наркотици, алкохол, тютюн, както и за реализирани дейности, съвместно с други институции и организации, в срок до 18.06.2021 г. на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/17RdeE_Nfrto7NOaqRkANDkkA3DkIB0zTalcjsZ6eD9A/edit

Информацията е необходима във връзка с изготвяне на годишния доклад за 2021 г. по проблемите, свързани с употребата на наркотици в Република България.  Годишният доклад се обсъжда и приема от Националния съвет по наркотичните вещества, след което се изпраща в Европейския мониторингов център за наркотици и наркомании (EMCDDA) в Лисабон  за  интегриране в Европейския доклад.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД