Предоставяне на информация във връзка с изготвяне на Годишния доклад по проблемите, свързани с употребата на наркотици в Република България за 2022 г.

Изх. № РУО1-18441/17.05.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,        

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-180/13.05.2022 г., вх. № РУО1-17860/13.05.2022 г., Ви уведомявам, че е необходимо да предоставите информация относно осъществени превантивни дейности през учебната 2021/2022 г. във връзка с употребата на наркотици, алкохол, тютюн, както и за реализирани дейности, съвместно с други институции и организации, в срок до 25.05. 2022 г. на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0he40qiIgUCClirxq_Fz3A0UoTI4vv_hqnoNyrUMoVTkwTQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Информацията е необходима във връзка с изготвяне на годишния доклад за 2022 г. по проблемите, свързани с употребата на наркотици в Република България.  Годишният доклад се обсъжда и приема от Националният сдъвет по наркотичните вещества, след което се изпраща в Европейския мониторингов център за наркотици и наркомании (EMCDDA) в Лисабон  за  интегриране в европейския доклад.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД