Предоставяне на информация във връзка с изготвяне на годишния доклад по проблемите, свързани с употребата на наркотици в Република България за 2020 г.

Изх. № РУО1-12192/29.05.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,        

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-172/20.05.2020 г., вх. № РУО 1-11228/20.05.2020 г., Ви уведомявам, че в срок до 12.06.2020 г. следва да представите информация относно осъществени превантивни дейности през учебната 2019/2020 г. във връзка с употребата на наркотици, алкохол, тютюн, както и за реализирани дейности, съвместно с други институции и организации, на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/17RdeE_Nfrto7NOaqRkANDkkA3DkIB0zTalcjsZ6eD9A/edit

Информацията е във връзка с изготвяне на Годишния доклад за 2020 г. по проблемите, свързани с употребата на наркотици в Република България.  Годишният доклад се обсъжда и приема от Националния съвет по наркотичните вещества, след което се изпраща в Европейския мониторингов център за наркотици и наркомании (EMCDDA) в Лисабон  за  интегриране в европейския доклад.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД