Предоставяне на информация на РЦПППО – София-град

Изх. № РУО1-3580/10.02.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И ЦСОП

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-3387/09.02.2023 г. от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град (РЦПППО – София-град), в изпълнение на държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на чл. 145, ал. 2 от Наредбата за приобщаващо образование и на чл. 24, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Ви уведомявам, че в срок до 17.02.2023 г. следва да попълните и изпратите на електронна поща: [email protected]  приложените таблици с информация за деца/ученици със специални образователни потребности и за педагогически специалисти, оказващи допълнителна подкрепа в поверената Ви образователна институция.

Попълват се задължителните полета в таблиците и в трите раздела, като предоставяте и контакт на родител/настойник на дете/ученик, съгласно чл. 8 от Правилника за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

 

Приложение: съгласно текста.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД