Предоставяне на информация по получено заявление за достъп до обществена информация относно средствата, изразходвани от училищата за вътрешноинституционална квалификация

Изх. № РУО 1-6006/05.03.2020 г.

 

СРОЧНО!!! СПЕШНО!!!

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-83/05.03.2020 г.,  вх. № РУО1- 5931/05.03.2020 г. Ви уведомявам, че в МОН е постъпило заявление за достъп до обществена информация с вх. № 1103-36/26.02.2020 г. от „Образование България 2030“ относно средствата, изразходвани от училищата за вътрешноинституционална квалификация.

В тази връзка е необходимо в срок до 17:00 ч. на 06.03.2020 г. да попълните приложената справка на адрес:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4nSLHOKppWavoTc3K7CVcRnD1YLGN7NSRbmkBvvx27-gQFA/viewform?usp=sf_link

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД