Предоставяне на материали за ранно кариерно ориентиране на ученици от V, VI и VII клас

Kласификация на информацията:

                                                                                      Ниво 0, [TLP-WHITE]

 

Изх. № РУО1-28719/09.09.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ,

ВКЛЮЧЕНИ В ДЕЙНОСТ 6 ПО ПРОЕКТ

BG05M20P001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо, вх. № РУО1-28033/02.09.2021 г. на Пенка Иванова, ръководител на проект „Подкрепа за успех“ и в изпълнение на дейност 6 от Проекта, са отпечатани картинен тест за ранно кариерно ориентиране на ученици от V – VI клас и ситуационен въпросник за кариерно ориентиране на ученици от VII клас, поставени в папка.

Моля до 28.09.2021 г. да осигурите представител за получаване на материалите – по един брой за училищата и общо 34 броя за кариерните консултанти от ЦПЛР – КОК – София, стая 422 на РУО – София-град.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Списък на училищата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД