Предоставяне на предварителна информация във връзка с участието на ученици и зрелостници със специални образователни потребности в НВО и ДЗИ

Изх. № РУО1 – 1470/18.01.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Съгласно писмо на МОН с № 9105-13/18.01.2023 г., вх. № РУО1-1341/18.01.2023 г., във връзка с подготовката за осигуряване на необходимите разумни улеснения по чл. 107, ал. 2 от Наредбата за приобщаващото образование за учениците и зрелостниците със специални образователни потребности, които имат нужда от такива улеснения за участие в националното външно оценяване (НВО) и в държавните зрелостни изпити (ДЗИ) през учебната 2022/2023 година, е необходимо в срок до 12:00 ч. на 20.1.2023 г. да ни предоставите предварителна информация, както следва:

 

  1. Справка за учениците с нарушено зрение от IV, VII и X клас, които ще участват в НВО през учебната 2022/2023 година:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMJ10c2EYo29qIREnN3ek08–laM6dDfkzuTIeJiJEUqsjwQ/viewform?usp=sf_link

  1. Справка за зрелостниците с нарушено зрение, които ще полагат ДЗИ през учебната 2022/2023 година:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8Mk6cANxVNsmES8OkjVsu32OGsZxqqPp7JPzh1cmCNbWqNA/viewform?usp=sf_link

  1. Справка за учениците от IV, VII и X клас с обучителни трудности при дислексия и дискалкулия, които ще полагат писмен изпит с уголемен шрифт в НВО през учебната 2022/2023 година:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnepdoOs6uapsvScnbLk70uErDoq0wwYJ0Gwjd_x1U95oRSw/viewform?usp=sf_link

  1. Справка за зрелостниците с обучителни трудности при дислексия и дискалкулия, които ще полагат ДЗИ през учебната 2022/2023 година:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekVmmuO355hvwfUxwD2R2TgXY1RCIWQeXyHDH9h0bWFts5qQ/viewform?usp=sf_link

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Забележка: Ако нямате ученици и зрелостници със специални образователни потребности, то на името на ученика слагате 0.