Предоставяне на предварителна информация във връзка с участието на ученици и зрелостници със специални образователни потребности в НВО и ДЗИ

Изх. № РУО1 – 35146/20.10.21г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че съгласно писмо на МОН № 9105-363/14.10.2021г. с вх. № РУО1-34253/14.10.2021 г., във връзка с подготовката за осигуряване на необходимите разумни улеснения по чл. 107, ал. 2 от Наредбата за приобщаващото образование за учениците и зрелостниците със специални образователни потребности, които имат нужда от такива улеснения за участие в националното външно оценяване (НВО) и в държавните зрелостни изпити (ДЗИ) през учебната 2021/2022 година, е необходимо да ни предоставите предварителна информация, както следва в срок до 28.10.2021г., 16:00.

 

 

Приложения:   Справка за учениците с нарушено зрение от IV, VII и X клас, които ще участват в НВО през учебната 2021/2022 година:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3UFjKvteOQ0sWhA7hGxlfx704M5PkbVVGBHpxgyXeAOnSdA/viewform?usp=pp_url

Справка за зрелостниците с нарушено зрение, които ще полагат ДЗИ през учебната 2021/2022 година:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5k_3Xzn56bEVZYX5P7gT3lF4Cqy-MI9_Vd0oUgioycC7flg/viewform?usp=pp_url

Справка за учениците от IV, VII и X клас с обучителни трудности при дислексия и дискалкулия, които ще полагат писмен изпит с уголемен шрифт в НВО през учебната 2021/2022 година:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwilt-18TgqZj8rEu5MOc9C0oA9emR_yAM8adOb_FV0W8gzQ/viewform?usp=pp_url

Справка за зрелостниците с обучителни трудности при дислексия и дискалкулия, които ще полагат ДЗИ през учебната 2021/2022 година:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaQpIRNnlmX-ZZjG2wlJghPWgDsTM6BDlSabFvQSbOAh7qTQ/viewform?usp=pp_url

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД