Предоставяне на рекламни материали по проект BG05M2ОP001-2.011-0001-С01 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР

Изх. №  РУО1-12145/16.04.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА,

ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН, вх. № РУО1-10587/07.04.2021 г. и спазването на задължителните мерки за информация и комуникация съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., Ви уведомявам, че са изработени рекламни материали по проект BG05M2ОP001-2.011-0001-С01 „Подкрепа за успех“.

Рекламните материали са предназначени за училищата, които участват в изпълнението на дейности по проекта.

Всяко училище, което реално изпълнява дейности от стартирането на проекта до момента, следва да получи по 2 броя плакати, 5 броя тефтери и 5 броя папки. Същият комплект е предвиден и за Центъра за подкрепа за личностно развитие – кариерно ориентиране и консултиране – София.

Моля в срок до 23.04.2021 г. да осигурите представител за получаване на материалите от В. Рангелова, стая 413 на РУО – София-град.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Списък на училищата/ЦПЛР, участващи в изпълнението на дейности по проект „Подкрепа за успех“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД