Предоставяне на сувенири за учениците участващи по проект BG05M2ОP001-2.011-0001-С01 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР

Изх. №  РУО1-19267/14.06.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА,

ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН, вх. № РУО1-14483/11.05.2021 г., моля да изпратите представител за получаване на дребни сувенири, предназначени за учениците участващи по проект BG05M2ОP001-2.011-0001-С01 „Подкрепа за успех“. Приоритетно се раздава по един сувенир на учениците, които участват в изпълнението на дейности по проекта през учебната 2020/2021 г.

 

Моля в срок до 25.06.2021 г. да осигурите представител за получаване на сувенирите от Н. Златевска, стая 517 на РУО – София-град.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Списък на училищата, участващи/участвали в изпълнението на дейности по проект „Подкрепа за успех“

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД