Предприемане мерки по мотивиране на учениците, завършващи VII клас, да продължат образованието си

Изх. № РУО 1-20670/07.08.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-20230/03.08.2020 г., Ви уведомявам, че в ИСРМ е публикувана информация за незаписаните ученици в VIII клас след трето класиране.

Необходимо е да бъде създадена ефективна организация за тяхното мотивиране да продължат образованието си. Моля да предоставите информация на заинтересованите лица, че във връзка с Постановление № 155/21.07.2020 г.  на МС за определяне на размера и реда за отпускането и изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в осми клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020/2021 година семействата, чиито деца ще бъдат осмокласници могат да кандидатстват до 15 октомври за получаване на помощ в размер на 250 лв.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД