Предприемане мерки по мотивиране на учениците, завършващи VII клас, да продължат образованието си

Изх. № РУО 1-2380/08.09.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

 

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № РУО1-22345/31.08 2020 г. на началника на РУО – София-град, Ви уведомявам, че Информационната система за работа по механизма (ИСРМ) е активна. Всички, които не са успели да въведат до 04.09.2020 г. исканата информация, следва да предприемат незабавни мерки за проследяване и коректно отразяване на информация за продължаване на образованието, на всеки един ученик след завършен 7. клас в ИСРМ до края на деня.

Всички частни училища, които нямат достъп до ИСРМ, моля да попълнят приложената таблица с информация за техните ученици и да я изпратят на електронната поща на старши експерта, който е ръководител на екипа за обхват на съответния район.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД