Предприемане мерки по мотивиране на учениците, завършващи VII клас, да продължат образованието си

Изх. № РУО1 – 28481/20.07.22г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-274/20.07.2022 г., вх. № РУО1-28410/20.07.2022 г., относно предприемане на мерки за преодоляване на отпадането на ученици след завършен VII клас, Ви уведомявам, че следва да насочите усилията си за продължаване на образованието в VIII клас към учениците, които по различни причини не са се записали след втори и трети етап на класиране.

На 22.07.2022 г., след втория етап на класиране и записване на учениците, в ИСРМ ще бъдат публикувани по области списъци с данни за ученици, които не са записани на първо и второ класиране в VIII клас, за да бъдат мотивирани да подадат документи за участие в трето класиране. Работата на регионално и училищно ниво в тази насока ще бъде подкрепена чрез поетапно интегриране на данни от платформата admin.infopriem.mon.bg. в Информационната система за реализация на механизма (ИСРМ).

На 05.08.2022 г. в ИСРМ ще бъдат публикувани списъци с данни за ученици, които не са записани след първо, второ и трето класиране в VIII клас, за да бъдат мотивирани да продължат образованието си, като участват в попълването на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

Моля да създадете необходимата организация на училищно ниво за всеки ученик да бъде установена причината, поради която не е участвал в класирането и не е записан в VIII клас за учебната 2022/2023 година, и в съответствие с това да бъдат предприети мерки за мотивирането им да продължат образованието си. Информацията за всеки ученик и съответните Мерки следва своевременно да бъдат въвеждани в ИСРМ за целия времеви период на кандидатстване, класиране и записване за учебната 2022/2023 година.

Помощна инструкция за работа с посочените функционалности ще намерите публикувана в ИСРМ. Работата на училищно ниво в тази насока ще бъде подкрепена чрез поетапно интегриране на данни от платформата admin.priem.mon.bg в Информационната система за реализация на механизма (ИСРМ).

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД