Предприемане мерки по мотивиране на учениците, завършващи VII клас, да продължат образованието си

Изх. № РУО 1-16159/30.06.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-218/30.06.2020 г. с вх. № РУО1-16066/30.06.2020 г. на министъра на образованието и науката, Ви уведомявам, че поради необходимостта от предприемане на целенасочени мерки за преодоляване отпадането на учениците след VII клас следва да насочите усилията си върху учениците, които не са се явили на изпитите от НВО след VII клас за учебната 2019/2020 г. и към тези, които по различни причини не са се записали след втори и трети етап на класиране.

Работата на училищно ниво в тази насока ще бъде подкрепена чрез поетапно интегриране на данни от платформата admin.priem.mon.bg в Информационната система за реализация на механизма (ИСРМ).

В ИСРМ са публикувани по области списъци с данни за учениците в седми клас, родени след 2003 година включително, които не са били разпределени за участие в провеждането на изпитите от НВО или които не са се явили на изпити от НВО. Моля да създадете нужната организация на училищно ниво за всеки ученик да бъде установена причината, поради която не е участвал в изпитите от НВО и в съответствие с това да бъдат предприети мерки за мотивирането му да продължи образованието си. Информацията за всеки ученик следва да бъде въведена в ИСРМ до 20 юли 2020 г.

В периода 23 – 24 юли 2020 г., след втори етап на класиране и записване на учениците, в ИСРМ ще бъдат публикувани по области списъци с данни за ученици, които не са записани на първо и второ класиране в VIII клас, за да бъдат мотивирани да подадат документи за участие в трето класиране.

Между 3 и 4 август 2020 г. в ИСРМ ще бъдат публикувани по области списъци с данни за ученици, които не са записани след първо, второ и трето класиране в VIII клас, за да бъдат мотивирани да продължат образованието си, като участват в попълването на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

Помощна инструкция за работа с тези функционалности е публикува в ИСРМ.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД