Предприемане на действия за недопускане на отпадане на деца и ученици от образователната система в изпълнение на Постановление № 100/08.06.2018 г. на Министерски съвет

Изх. №РУО1-32025/30.08.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо №9105-315/29.08.2022 г., вх. №РУО1-31873/29.08.2022 г., на министъра на образованието и науката.

 

Приложение:

Писмо №9105-315/29.08.2022 г. на министъра на образованието и науката.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД