Предприемане на незабавни действия във връзка с ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

Изх. № РУО1-6640/ 13.03.2020 г.

  

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ следва НЕЗАБАВНО да предприемате действия и до понеделник  да създадете организация за провеждане на обучение в електронна среда. Можете да свикате педагогически съвет или да намерите друг начин за информиране на педагогическите специалисти от повереното Ви училище и да вземете решение за организирана комуникация с всички участници в образователния процес – учители, ученици, родители. Вашите решения следва да гарантират здравето и безопасността на учениците и служителите от Вашето училище, да са съобразени с разпоредбите на отговорните институции, да са целесъобразни и ефективни.

В изпълнение на наше писмо изх. № РУО1-6301/ 10.03.2020 г. напомням, че следва да сте разработили комплекс от мерки за гарантиран дистанционен контакт с родителите и учениците с цел:

  • насърчаване на родителите да контролират децата си и да ги мотивират да поддържат обучителната си активност;
  • използване на технологичните възможности за обмяна на образователни ресурси.

 

До понеделник всеки директор на училище следва да създаде организация на времето за общуване между учители и ученици – задаване на учебни материали и обратна връзка между тях. Необходимо е да изготвите и да въведете форма за отчитане на ангажираността на педагогическите специалисти (няма унифицирана, всеки да изработи своя).

 

В срок до 14:00 часа на 14.03.2020 г. (събота), всеки от Вас трябва да уведоми експерта по организация на средното образование или експерта по професионално образование за създадената организация за провеждане на обучение в електронна среда.

 

Ситуацията е извънредна и предполага взимането на решения на място от всеки от Вас. Преценете възможностите си и направете най-добрата организация за Вашите учители и ученици. Ресурси има и не се страхувайте да ги използвате.

Опазването на живота и здравето на учениците и учителите е първостепенна грижа и използването на различни форми на онлайн обучение е най-добрия начин да го постигнете.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД