Предстоящи дейности по кариерно ориентиране и консултиране на ЦПЛР-КОК-София

Изх. № РУО1-32767/09.10.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-32554/06.10.2023 г. Ви уведомявам, че Центърът за подкрепа за личностно развитие – Кариерно ориентиране и консултиране (ЦПЛР-КОК), гр. София стартира дейностите си с училищата от 01.10.2023 г. За успешното им протичане е необходимо директори на училищата да осигурят достъп и да окажат съдействие на експертите по кариерно консултиране от Центъра за кариерно ориентиране — София.

Кариерното ориентиране и консултиране на учениците е възможно при заявка и създадена организация от страна на училищата. В дейностите по кариерното ориентиране и консултиране могат да се включват всички ученици от I до XII клас.

Кариерните консултации са насочени към предоставяне на полезна информация и оказване на помощ при избор на професия и/или профил при кандидатстване след седми клас, възможностите за продължаване на образованието във висше училище или започване на работа.

Кариерните консултанти от ЦПЛР-КОК-София имат готовност за провеждане на групови обучения и индивидуално консултиране във всички столични училища, както в присъствена форма (при създадена от училището организация), така и в електронна среда. Формата на провеждане се реализира по преценка, предложение и заявка от директора на съответното училище.

Обучението по кариерно ориентиране в електронна среда може да се извършва синхронно (чрез включване на кариерния консултант в онлайн час на класа) или асинхронно (чрез изпращане от кариерния консултант до педагогическия съветник или класния ръководител на материали за класна или самостоятелна работа на учениците – презентации, упражнения, филми, тестове, актуална информация). Индивидуално консултиране се извършва посредством попълване на онлайн кариерен тест, телефонна връзка, видео чат или e-mail.

Заявки и записвания за групови обучения и индивидуално консултиране се приемат на: телефон 0884 049 123 или на e-mail: [email protected].

Моля да сведете информацията за дейностите по кариерно ориентиране и консултиране до учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД