Предстоящи изяви от Националния календар за изяви по интереси за учебната 2020/2021 година

Изх. № РУО 1-12719/21.04.2021 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И НА

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА 

ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Националния дворец на децата с вх. № РУО 1-12505/20.04.2021 г., Ви уведомявам за провеждането на предстоящи изяви от Националния календар за изяви по интереси за учебната 2020/2021 година, както следва:

  1. V Национален литературен конкурс „Писма до себе си“ – ще се проведе на 28 май 2021 г. в гр. Стара Загора. Крайният срок за изпращането на текстовете за конкурса е 30 април 2021 година.
  2. XXII Национален ученически празник „За хляба наш…“ – ще се проведе на 11 и 12 юни в гр. Благоевград. Творбите за участие за изпращат до 14 май 2021 г. За конкурса „Млад дизайнер“ – до 4 юни 2021 г; за конкурса „Макети“ – в деня на представянето – 11 юни 2021 г.
  3. XIV Национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Морско конче“ – ще се проведе в два етапа: I етап – онлайн; II етап – в присъствена форма, на 27 юни 2021 г. Срокът за регистрация за I етап е 4 юни 2021 г.

Желая успех на всички участници!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД