Предстоящи изяви от Националния календар за изяви по интереси (НКИИ) за учебната 2023/2024 г.

Изх. № РУО1-6887/29.02.2024 г.

 ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на НДД с вх. № РУО1-5935/23.02.2024 г., Ви изпращам информация, свързана с предстоящи изяви от Националния календар за изяви по интереси (НКИИ) на министерство на образованието и науката за учебната 2023/2024 година.

За допълнителна информация: НДД, тел.: 02 920 23 17, вътр.: 404, 408.

Приложение: изяви от НКИИ за учебната 2023/2024 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД