Предстоящи изяви от Националния календар за изяви по интереси на МОН през учебната 2020/2021 г.

Изх. № РУО1-2711/20.01.2021 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И НА

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА 

ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Националния дворец на децата с вх. № РУО 1-2595/19.01.2021 г., Ви предоставям информация за изявите, включени в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците (НКИИДУ) през учебната 2020/2021 година.

Информация за условията за участие в изявите (статути, указания, регламенти, правилници, задания), както и за резултатите от проведени инициативи, ще намерите на уеб-сайта на Националния дворец на децата: www.npc-bg.org.

Във връзка с поддържане на база данни от РУО – София-град, моля за своевременно отразяване на дейностите от НКИИДУ, в които е участвала поверената Ви образователна институция, не по-късно от 10-то число на следващия календарен месец от провеждането им на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7SxQkuVSA3aQirj4oH3JJZMi3Jww7drEtAtKv6EeFdzoH7g/viewform?usp=sf_link

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД