Предстоящи обучения за прилагане на „Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца”

Изх. № РУО1-18810/07.06.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 18650 / 06.06.2024 г. от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование — София-град /РЦПППО/, Ви уведомявам, че във връзка с възлагателно писмо на МОН № 94-6940/07.12.2023 г. и във връзка с чл. 11, ал. 1 от Наредба за приобщаващото образование РЦПППО организира областен информационен семинар за предстоящи обучения за прилагане на „Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца” за детските градини в област София-град.

Информационният семинар ще се проведе на 24.06.2024 г. от 10 ч. онлайн чрез платформата google meet.

За да се включат в семинара, участниците следва да попълнят регистрационната форма. Всеки регистрирал се ще получи линк за семинара на посочената във формата електронна поща. Регистрации ще се приемат до 19.06.2024 г. чрез линк:

https://docs.google.com/forms/d/1Q3AVvv__YyqWZaEgqRSKHhJkGnF19nO8OVtEcROb_A4/edit

В случай че регистриралите са повече от допустимите от платформата Google meet, сeминарът ще се проведе от 10 ч. и от 11ч., за което всеки участник ще бъде информиран при получаване на линка.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-1378/29.05.2024 г.

на министъра на образованието и науката)