Предстоящи обучения по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Изх. № РУО1-27433/27.08.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-27357/26.08.2021 г. на МОН относно оптимизиране на работата по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и изготвяне на график за предстоящите обучения, моля в срок до12.00 ч. на 31.08.2021 г. да попълните и изпратите приложената таблица на адрес: [email protected]

Приложение:

  1. Таблица

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД