Предстоящо атестиране на директорите и другите педагогически специалисти в детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие или регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Изх. № РУО1-30133/20.09.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням, че съгласно § 4. от Преходните и заключителни разпоредби от Наредба №15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, първото атестиране на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в детските градини и в училищата при условията и по реда на Раздел VIII „Атестиране на дейността на педагогическите специалисти“ от същата наредба се извършва до една година след провеждане на първото инспектиране на институцията.

Съгласно чл. 49, ал. 5 и ал. 7 от Наредба № 15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за всеки период на атестиране всеки педагогически специалист е длъжен да придобие не по-малко от 3 квалификационни кредита от участие в обучения за повишаване на квалификацията по програми на организациите по чл. 43, т. 1 и 2. Системата от квалификационни кредити осигурява възможност за натрупване на квалификационни кредити за всеки период на атестиране с цел кариерно развитие, както и пренасяне и признаване на квалификационни кредити за периода на атестиране при промяна на местоработата.

Съгласно чл. 77, ал. 1, ал. 2 и ал.3 от Наредба № 15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, педагогическите специалисти се атестират на всеки 4 години. В периода октомври – ноември в детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие или регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование започва процедура по атестиране на педагогическите специалисти, чийто период на атестиране по ал. 1 изтича в съответната календарна година. Дейностите по атестирането се извършват по график, съгласуван с началника на регионалното управление на образованието и утвърден от работодателя.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД