Предстоящо провеждане на избори

Изх. № РУО1-33546/12.09.2022 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Във връзка с предстоящите избори, моля да имате предвид следната информация:

Централна избирателна комисия застъпва становище, че разпоредбата на чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс създава задължение за всеки кандидат, който е държавен или местен орган или заема служба в администрацията на държавен или местен орган, да ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите.

Лицата, които заемат длъжността „директор“, както и длъжността „учител“ в училище, не са държавен или местен орган и не заемат служба в администрацията на държавен или местен орган. За тези лица не възниква задължението за ползване по свой избор на неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите.

Тези лица са задължени да ползват отпуск за дните, през които през работно време участват в мероприятия на предизборната кампания. При изпълнение на служебните си задължения те трябва стриктно да спазват забравата на чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс, според която не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.

Разпоредбата на чл. 219, ал. 2, т. 5 ЗПУО изисква педагогическите специалисти при изпълнение на функциите си да спазват политическо и партийно неутрално поведение, да не налагат идеологически и политически убеждения, да не оказват политическо или партийно въздействие върху участниците в образователния процес и да не използват служебни ресурси за политически или партийни цели.

Централната избирателна комисия е публикувала информация по този и други въпроси в рубрика „Въпроси и отговори“ на интернет страницата на комисията.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРА