Предстоящо провеждане на изследване „Деинституционализация – случаят България – фаза 3“

Изх. № РУО1-9218/29.04.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на заместник-министъра на образованието и науката № 0504-63/29.04.2020 г., вх. №РУО1-9169/29.04.2020 г., относно предстоящо провеждане на изследване „Деинституционализация – случаят България – фаза 3“, фокусирано върху интегрирането на децата и младежите, настанени в резидентните услуги в общността; заместването на анонимната институционална грижа с индивидуализирана; промяна на нагласите на професионалистите за осигуряване на участието на деца и родители в реформата; предизвикателствата и добрите практики, развитие в контекста на деинституционализацията на децата в България, Ви уведомявам, че е необходимо да окажете съдействие на изследователския екип от Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца към Нов български университет за провеждане на дистанционни срещи и интервюта. При провеждане на изследването да се спазват принципите за доброволност и конфиденциалност на участието, да се спазват и условията, свързани с епидемичната ситуация в страната, което включва и дистанционно провеждане на срещите и интервютата.

За допълнителна информация можете да се обръщате към г-жа Яна Малашева, старши експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, на имейл: [email protected]

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – София-град