Презентации от работните срещи с директорите на столичните детски градини и училища на 19.04.2023 г.

Изх. № РУО1-11115/20.04.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план за учебната 2022/2023 г. РУО – София-град организира и проведе на 19.04.2023 г. в 18. СУ работни срещи с директорите на столичните детски градини и училища на тема „Атестиране на дейността на педагогическите специалисти – процес на оценяване на съответствието й с професионалния им профил, с изискванията за изпълнение на длъжността и със стратегията за развитие на образователната институция“.

За оказване на методическа подкрепа и с оглед проявения на работните срещи интерес от директорите на столичните образователни институции, Ви уведомявам, че  презентациите от работните срещи можете да намерите на сайта на РУО – София-град, секция „В помощ на директора“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №РД10-393/28.03.2023 Г. НА

МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА)