Прекратяване на Дейност 2 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Изх. № РУО1-41673/16.12.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ  ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-41415/15.12.2021 г. и съобщения в електронната информационна система Ви уведомявам, че проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ е прекратен за Дейност 1, считано от 15.09.2021 г. и за Дейност 2, считано от 16.11.2021 г.

С оглед своевременно отчитане на Дейност 2 по проекта всички педагогически специалисти, които са подали заявления в електронната информационна система до 16.11.2021 г., следва в срок до 20.12.2021 г. да качат липсващите им документи или да ги коригират през личния си профил  на адрес: https://edu-teachers.mon.bg/home

След тази дата системата ще бъде затворена и на педагогическите специалисти, които не са представили необходимите документи няма да бъдат възстановявани средства по проекта.

Моля да запознаете педагогическите специалисти в поверената Ви образователна институция с настоящето писмо за изпълнение в определения срок.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД