Преподаване на български език като чужд

Изх. № РУО1-33926/13.09.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че на 23.09.2022 г. /петък/ в ПГТЕ „Хенри Форд”, ул. „Хайдут Сидер” № 8 ще се проведе тренинг с начални учители и с учители по български език и литература, които през учебната 2022/2023 година ще преподават български език като чужд на ученици, потърсили закрила, и на мигранти, както следва:

  • от 11.00 ч. за учителите, преподаващи следобед;
  • от 15,30 ч. за учителите, преподаващи сутрин.

Моля да информирате учителите от повереното Ви училище и да съдействате за тяхното присъствие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РуО – СОФИЯ-ГРАД