Препоръки във връзка с изпълнение Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година

Изх. № РУО1-23418/09.09.2020 г.

  

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Системата на училищното образование има мисията и отговорността да включи и приобщи всяко дете, да го подготви за пълноценен живот, като му даде възможност да придобие необходимите знания и умения, да го възпита и да подкрепи личностното му развитие. Към тях през предстоящата учебна година се добавя още една голяма задача – да опазим здравето на децата и учениците, на работещите в образователната система, на семействата и на всички около нас в условията на продължаващата пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID-19. Във връзка с изпълнение Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година, дадени от министъра на образованието и науката,  препоръчвам още преди началото на учебната година да:

  • Организирате информационна кампания сред родителите за предимствата на присъственото обучение и на разработените училищни мерки за предотвратяване на разпространението на заболяването; на алтернативни училищни модели за организация на образователния процес при необходимост;
  • Публикувате на сайта на училището на информация за организацията на образователния процес в училището, изискванията и указанията на министерство на здравеопазването за поведението и действията на участниците в образователния процес за намаляване рисковете от предаване на инфекция и реакция при евентуална поява на заболели;
  • Изпълните всички предписания на министерство на здравеопазването за осигуряване на безопасна училищна среда за обучение, социализация, хранене;
  • Проведете педагогически съвети и родителски срещи в електронна среда или присъствено;
  • Организирате изпълнението на административните услуги, предоставяни от училището (за тези, които позволяват) да се извършват и по електронен път.

Екипът на Регионално управление на образованието – София-град откликва с отговорност на всеки възникнал казус и вярва, че с общи усилия ще осигурим успешен и спокоен старт на новата учебна година, ще преодолеем страха от връщането към автентичното общуване в класните стаи.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД