Преустановяване връчването на предписания за карантина на класове и групи

Изх. № РУО1-5048/25.01.2022 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение писмо № 03-169/25.01.2022 г., вх. № 4918/25.01.2022 г., на директора на Столична регионална здравна инспекция относно преустановяване връчването на предписания за карантина на класове и групи.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД