Преустановяване на обучения по Дейност 1 на проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Изх.№ РУО1- 29970/17.09.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ  ИНСТИТУЦИИ,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-29859/17.09.2021 г. Ви уведомявам, че в изпълнение на дадените указания за преустановяване на обученията по дейност 1, поради преизпълнение на заложените индикатори и заложения финансов ресурс за дейността, и на основание сключените договори за провеждане на обучения по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., дейност 1, следва да предприемете действия за прекратяване на сключените договори. Като основание за прекратяване може да се обосновете с клаузата на чл. 19, ал. 2 от договора, съгласно който възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му и които не е могъл да предвиди, се окаже в невъзможност да изпълни своите задължения.

В конкретната хипотеза РУО/Училище/ДГ (като възложител) може да прекрати договора на основание чл. 19, ал. 2 като се приложи ал. 3 на същия член – подписване на допълнително споразумение и двустранен протокол – неразделна част от него, с които да бъдат уредени взаимоотношенията с изпълнителя до момента на прекратяването, включително приемането и заплащането на извършените до момента на прекратяването дейности.

Обръщам внимание на факта, че обучения, които към 12:00 часа на 16.09.2021 г. в информационната система по проекта са били със статуси „Изчаква изготвяне на графици“, „Изчаква одобрение от РУО“, „Изчаква сключване на договор“, „Планирано“ или са без статус, няма да бъдат финансирани. Всички страни по договора имат задължение своевременно да актуализират информацията в системата, тъй като без нея екипа по проекта не може да осъществява реален контрол.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД