Преустановяване на обучения по Дейност 1 на проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Класификация на информацията:

Ниво 0[TLP-WHITE]

Изх.№ РУО1-29808/17.09.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ  ИНСТИТУЦИИ,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-29771/16.09.2021 г. Ви уведомявам, че считано от 15.09.2021 г. поради преизпълнение на индикаторите за дейността и заложения бюджет се преустановяват всички обучения по Дейност 1 на проект BG05M20P001-2.010-0001„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”.

Моля всички самостоятелни възложители, които са реализирали обучения на педагогически специалисти до момента в Кампания 4 да извършат проверка на приключените групи в информационната система на проекта по отношение на :

-въведени единични стойности в информационната система;

-качени сертификати на педагогическите специалисти от обучителните организации;

– качени таблици с микроданни и всички документи, доказващи проведеното обучение.

Всеки самостоятелен възложител на обучения в Кампания 4 да изготви и изпрати до 24.09.2021 г. в РУО – София-град декларация за преки разходи за сведение .

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД