Преустановяване на предстоящите ученически туристически пътувания по Националната програма „Отново заедно“, считано от 19.08.2021 г., в области с 14-дневна заболеваемост на и над 100 на 100 000 население

Рег. № РУО1-26836/20.08.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, КОИТО СА КАНДИДАТСТВАЛИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОТНОВО ЗАЕДНО“

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,        

Във връзка с писмо № 9105-273/19.08.2021 г. на МОН с вх. № РУО1-26782/20.08.2021 г. Ви уведомявам, че през последните дни зачестиха сигналите за ученици, установени като случаи на COVID-19 по време на организирани туристически пътувания, осъществени в рамките на Националната програма „Отново заедно”. В тази връзка и с оглед нарастването на заболеваемостта в страната с писмо до Министерството на здравеопазването поискахме указания относно продължаването на дейността по програмата. Предвид получената информация от Министерството на здравеопазването в отговор на нашето писмо Ви информирам следното:

Преустановяват се предстоящите ученически туристически пътувания по Националната програма „Отново заедно“, считано от 19.08.2021 г., в области с 14-дневна заболеваемост на и над 100 на 100 000 население (Приложение – таблица с области, достигнали 14-дневна заболеваемост над 100 на 100 000 население към 17.08.2021 г.).        Планираните пътувания в тези области може да се пренасочат към дестинациите с по-ниска от посочената заболеваемост.

В останалите области на страната, където 14-дневната заболеваемост е под 100 на 100 000 население, организираните ученически пътувания и почивки може да се проведат при стриктно спазване на въведените със Заповед № РД-01-647/29.07.2021 г. на министъра на здравеопазването мерки относно носене на защитна маска за лице, хигиена на ръцете й спазване на физическа дистанция. При възможност датите на планираните пътувания може да се предоговорят с цел по-ранното им реализиране.

Обръщам внимание, че при провеждане на лагери не следва да се допуска смесването на деца от различни групи по време на хранене или развлечения в местата за настаняване или при провеждането на организирани мероприятия.

Напомням, че при провеждане на организирани детски пътувания трябва стриктно да се спазват разпоредбите на Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 365/2016 г. на Министерския съвет.

Предвид сигнали за посещение на лагерите от лица с оплаквания, които се наблюдават и при COVD-19, в посочената Наредба е разписано, че за всяко дете, което посещава организирано пътуване, се изисква предоставянето на документ от личен лекар, удостоверяващ липсата на контакт със заразно болен и на противопоказания за участие, издаден не по-рано от 3 дни преди началото на организираното пътуване.

Здравето на децата, на първо място, е отговорност на родителите, а по време на организирани мероприятия – на ръководителите, поради което апелираме за недопускане на лица с признаци и симптоми на заразни болести, в т.ч. COVID-19, да посещават летните лагери.

Министерството на здравеопазването и регионалните здравни инспекции ще оказват необходимото съдействие за осигуряване на безопасни условия за отдих, но разчитам на отговорност и съпричастност от всички институции, организации, организатори и родители за опазване на здравето на българските деца.

Предвид изложеното Ви уведомявам, спешно да бъдат прекратени предстоящите ученически туристически пътувания по Националната програма „Отново заедно” в области с 14-дневна заболеваемост на и над 100 на 100 000 население, считано от 19 август 2021 година.

Приложение:

  1. Таблица с области, достигнали 14-дневна заболеваемост над 100 на 100 000 население към 17.08.2021 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

 АТАНАС ПАСКАЛЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-1328/06.08.2021 г.

на министъра на образованието и науката/