Придобиване на ПКС и обучения на ПС във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Изх.№ РУО1-7184/01.03.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо с вх. №РУО1-6275/26.02.2024 г. на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ информира за възможности за придобиване на ПКС и за краткосрочни обучения с квалификационни кредити. Моля Вие и педагогическите специалисти от Вашата образователна институция да се запознаете с приложения каталог.

Приложение:

  1. Каталог

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД